Crisispakket NL leert door is onderdeel van de NOW 2.0

Crisispakket NL leert door

Door de coronacrisis gaan in sommige sectoren banen verloren, terwijl in andere sectoren juist nieuwe banen ontstaan. De werkgelegenheid zal afnemen in onder andere de horeca, de luchtvaart en de cultuursector en er wordt een toenemende vraag naar arbeidskrachten verwacht in de zorg, de ICT en bij de overheid. Daarom is als onderdeel van de verlenging van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, kortweg NOW 2.0, het 'Crisispakket NL leert door' in het leven geroepen om mensen te ondersteunen die hun werk verliezen en ander werk zullen moeten zoeken. Dit pakket zal vanaf juli 2020 in werking treden.

Wat dit pakket precies inhoudt moet nog worden uitgewerkt. Wel is duidelijk dat het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en (online) scholing. Tot eind 2020 wordt er door de overheid 50 miljoen euro voor ontwikkeladviezen en scholing beschikbaar gesteld. Welke ontwikkeladviezen moeten worden opgevolgd en welke scholingskosten werkgevers voor hun werknemers vergoed kunnen krijgen is nog niet bekend.

Werkgevers doen er echter wel verstandig aan om alvast te investeren in scholing van hun medewerkers. Denk hierbij aan het volgende:

·        Scholingskosten zijn in mindering te brengen op de transitievergoeding als er sprake is van kosten voor scholing die de werkgever moet maken met het oog op de transitie van de werknemer naar een andere werkgever (transitiekosten).

·        Ook kosten voor scholing die gericht zijn op een bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt (inzetbaarheidskosten) kunnen in mindering gebracht worden op de transitievergoeding.

·        Hierbij moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De kosten moeten van te voren schriftelijk bekend zijn gemaakt aan de werknemer. De werknemer moet er op voorhand schriftelijk mee hebben ingestemd dat de scholingskosten van de transitievergoeding worden afgetrokken. De afspraken die hierover gemaakt worden moeten van te voren duidelijk schriftelijk worden vastgelegd.

·        Het lijkt er vooralsnog op dat het niet de bedoeling is dat de kosten voor (online) scholing zoals voorzien in het “Crisispakket NL leert door” altijd en volledig met de transitievergoeding kunnen worden verrekend.

De werkgever is verplicht de werknemers via de OR, PVT of individueel te informeren als van de regeling gebruik wordt gemaakt. Scholing is een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. De werknemers en/of hun vertegenwoordigers mogen de werkgevers op de inspanningsverplichting tot scholing aanspreken.

De werknemers en/of hun vertegenwoordigers hoeven de uitwerking van het “Crisispakket NL leert door” door de werkgever uiteraard niet af te wachten. Door OR en PVT kan gebruik gemaakt worden van het ‘initiatiefrecht’. Dat is een uitstekend instrument om deze maatregelen bij de werkgever onder de aandacht te brengen.

 

Praktische tips

Werkgevers die gebruik willen maken van staatssteun uit de NOW 2.0 regeling moeten kunnen aantonen dat zij aan hun inspanningsverplichting ten aanzien van bij- en omscholing hebben voldaan.

Waar moet de werkgever op letten?

·        De medewerkers moeten op de hoogte worden gesteld;

·        De medezeggenschapsorganen moeten bij de uitvoering betrokken worden;

·        Er moet geïnventariseerd worden aan welke functies er de komende tijd behoefte zal zijn;

·        Er moet geïnventariseerd worden welke medewerkers voor bij- en omscholing in aanmerking komen;

·        Er moet geïnventariseerd hoeveel budget er voor scholing is, zodat duidelijk is in hoeverre een beroep op de nieuwe regeling mogelijk/wenselijk is;

·        Er moet een interne procedure opgestart worden zodat medewerkers weten aan welke criteria ze moeten voldoen om voor bij- en omscholing in aanmerking te komen en hoe ze daar een beroep op kunnen doen;

·        Er moeten schriftelijke afspraken gemaakt worden met de werknemers om deze kosten eventueel in mindering te brengen op de transitievergoeding voor het geval ze niet onder de NOW 2.0 mochten vallen;

·        Er moet per werknemer een goede administratie worden bijgehouden van de scholingsmogelijkheden waar gebruik van gemaakt wordt en de gemaakte kosten;

·        Er moet gekeken worden welke gesubsidieerde scholingsmogelijkheden er verder nog zijn. Denk bijvoorbeeld aan branchegerichte opleidings- en ontwikkelingsfondsen, de Stimuleringsregeling voor Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen (SLIM) etc.

Scholing is een diepte-investering en nuttig en nodig voor de continuïteit van de onderneming. Bezuinig er niet op ook als er geen subsidiering mogelijk is. Om de economie weer in balans te brengen en ervoor te zorgen dat de juiste medewerkers op de juiste plaats werken, is en blijft scholing cruciaal. Maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Met of zonder overheidssteun.